Strona główna

Nigeria

 

Nigeria. Republika Federalna Nigerii jest republiką konstytucyjną składająca się 36 stanów (prowincji). Stolicą jest Abudża. Kraj ten znajduje się w Afryce Zachodniej i graniczy z : Republiką Beninu na zachodzie, na wschodzie z Czadem i Kamerunem, a na północy z Nigrem. Wybrzeże tego kraju znajduje się na południu nad Zatoką Gwinejską, nad Oceanem Atlantyckim.

Występuje tu ponad 500 grup etnicznych, z których trzy najliczniejsze to ludy Hausa, Igbo i Joruba. Brytyjczycy skolonizowali Nigerię na przełomie XIX i XX wieku. Nigeria uzyskała swą niepodległość w 1960 roku. Nigeria, zwana jest czasem "gigantem z Afryki", jest bowiem najbardziej zaludnionym krajem w Afryce i siódmym najbardziej zaludnionym krajem na świecie.

Nigeria jest uważana za rynek wschodzący przez Bank Światowy. Rezerwy ropy naftowej przyniosły jej duże dochody. Gospodarka Nigerii jest drugą co do wielkości w Afryce i 37 na świecie. Nigeria uważana jest za regionalnego lidera. Oczekuje się, że Nigeria w najbliższej przyszłości stanie się największą gospodarką w Afryce wyprzedzając RPA i stanie się jedną z 20 najlepszych światowych gospodarek do 2050 roku. Nigeria jest członkiem zarówno Wspólnoty Narodów (ONZ) oraz Unii Afrykańskiej. Nazwa państwa Nigeria została zaczerpnięta od nazwy rzeki Niger, największej w kraju.

 

Lagos największe miasto w Nigerii położone nad Zatoką Gwinejską.

autor: Jrobin08

 

Rząd i polityka

Nigeria jest republiką federalną, która w części podobna jest do systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Władza wykonawcza sprawowana jest przez prezydenta, jest tu dwuizbowy parlament. Prezydent przewodniczy zarówno jako głowa państwa i szef zarządu krajowego. Jest on wybierany w powszechnym głosowaniu.

Władza prezydencka jest wspierana przez Senat i Izbę Reprezentantów, ta dwuizbowa władza nosi nazwę Zgromadzenia Narodowego.

Prawo

Istnieją trzy różne systemy prawne stosowane w Nigerii:

 • Prawo powszechne pochodzące z kolonialnej przeszłości kraju i z rozwoju własnych praw i zasad, po odzyskaniu niepodległości.

 • Prawo zwyczajowe, które pochodzi od rodzimych, tradycyjnych norm i praktyk.

 • Szariat, prawo które stosuje się tylko głównie w muzułmańskiej północnej części kraju. To jest islamski system prawny, który był używany na długo przed administracją kolonialną w Nigerii.

Nigeria ma swój system sądowniczy, najważniejszym w jego strukturze jest Sąd Najwyższy Nigerii.

Wybory w Nigerii.

 

Stosunki zagraniczne

 

Po uzyskaniu niepodległości w 1960 roku, Nigeria odegrała wiodącą rolę w walce z apartheidem w Republice Południowej Afryki.

Nigeria była także członkiem-założycielem Organizacji Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska ). Kraj ten ma duży wpływ na sytuacje w Afryce Zachodniej i Afryce jako całości. Nigeria dodatkowo wspiera rozwój współpracy w Afryce Zachodniej, aktywnie działa w Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS).

Posiada status jednego z największych producentów ropy naftowej, ma to istotne znaczenie w stosunkach międzynarodowych, zarówno z krajami rozwiniętymi, głównie z Stanami Zjednoczonymi i ostatnio z Chinami oraz z krajami rozwijającymi się, zwłaszcza z Ghaną, Jamajką i Kenią.

 

Mapa polityczna Nigerii.

 

Miliony Nigeryjczyków wyemigrowało w czasach kryzysu gospodarczego do Europy, Ameryki Północnej i Australii. Szacuje się, że ponad milion Nigeryjczyków wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i stanowią obecnie amerykańską ludność pochodzenia nigeryjskiego.

 

 

Geografia

 

Nigeria znajduje się w zachodniej Afryce nad Zatoką Gwinejską i ma łączną powierzchnię 923.768 km2. Jest prawie trzy razy większa niż teren Polski jednak zamieszkuje ją czterokrotnie więcej ludzi. Jest to państwo z największą liczbą ludności w Afryce.

 

autor: Gasmeans

Produkcja cegieł na wsi.

 

Najwyższym szczytem w Nigerii jest Chappal Waddi ma wysokość 2419 m.

Występują tu następujące ważne obiekty geograficzne:

Wyżyna Adamawa w południowo wschodniej części kraju. Płaskowyż Mambilla Plateau położony w wschodniej części z średnią wysokością 1500 m, co ciekawe jest on miejscem górskich upraw herbaty.

Wyżyna Dżos położona w północno centralnej Nigerii, jej średnia wysokość to 1200-1300 m, krajobraz wyżyny tworzą góry wyspowe i stożki wygasłych wulkanów, do niedawna jeszcze było to atrakcyjne i popularne miejsce turystyczne.

Na południowym wschodzie znajduje się płaskowyż Obudu Plateau, którego średnia wysokość osiąga około 1500 m, żyją tu bardzo rzadkie gatunki ptaków.

Występuje tu rzeka Niger o długości około 4000 km, jest to trzecia największa rzeka Afryki, po Nilu i Kongo. Odgrywa ona olbrzymi wpływ na życie tutejszych ludzi od bardzo dawnych czasów, tu powstały najstarsze kultury już w starożytności. Jest też druga duża rzeka długości 1400 km zwana Benue. Istotnym miejscem geograficznie jest Delta Nigru o której będzie mowa poniżej.

 

Nigeria jest pod wpływem czterech typów klimatu. Ich działanie jest widoczne w środowisku naturalnym tego kraju, gdyż klimaty te tworzą wyraźne pasy różnej roślinności i co za tym idzie tworzą różne krajobrazy. Pasy te położone są jeden za drugim począwszy od południowej części Nigerii, leżącej nad Zatoką Gwinejską kierując się ku północnej części Nigerii.

 

 

Jak już wspomniano głównymi rzekami w kraju tym są Niger i Benue, które łączą się wspólnie w Delcie Nigru. Jest ona jedną z największych delt rzecznych na świecie. W delcie od strony oceanu występuje dużo namorzynów afrykańskich. Trochę dalej w pewnym oddaleniu od słonej wody morskiej, duży obszar w Delcie Nigru, zajmują bagna z charakterystyczną roślinnością słodkowodną. W tym rejonie uzyskuje się około 70% ropy naftowej i gazu ziemnego, wydobywanego w Nigerii. Pomimo tych bardzo wilgotnych warunków, Delta Nigru jest domem dla dużej populacji ludzi żyjących głównie w małych wioskach rozsianych wzdłuż brzegów rzek i potoków. Delta otrzymuje w zależności od roku, od 2400 mm do ponad 4000 mm deszczu rocznie, jest to prawie 6,5 razy więcej niż wynosi roczna suma opadów w Polsce, u nas jest to 600 mm.

Jak przedstawia to powyższa mapa, Nigeria posiada zróżnicowany krajobraz. Przy Zatoce Gwinejskiej znajdują się równiny przybrzeżne, które występują po obu stronach Delty Nigru, znajdują się zarówno w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Na nich od strony oceanu występują bagna namorzynowe, gdzie licznie rosną namorzyny, a głębiej rośnie wilgotny las równikowy, czyli słynna wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej.

Na południu tuż za Deltą Nigru, w strefie klimatu tropikalnego występuje podobnie jak na równinach przybrzeżnych, las deszczowy ( wilgotny las równikowy), który tworzy duży pas leśny począwszy od południowego wschodu do południowego zachodu kraju. Obszar ten to wspomniane słynne w świecie lasy tropikalne, posiadające bardzo bogatą przyrodę, zwane zielonymi płucami Ziemi. Roczna suma opadów w tym pasie wynosi od 1524 mm do 2032 mm rocznie, jest to duży opad. Klimat ten jest pod wpływem monsunów pochodzących z południowej części Oceanu Atlantyckiego.Monsuny są to wiatry sezonowe między oceanem a lądem.

Wyróżnia się monsun letni ( inaczej morski) z pogodą deszczową oraz monsun zimowy (lądowy) z pogodą suchą. Wiatry wieją od wysokiego do niskiego ciśnienia, czyli latem, pojawiają się gwałtowne wiatry wiejące znad oceanu w głąb lądu niosące dużo deszczu. Zimą monsuny wieją w kierunku od lądu w stronę oceanu i jest sucho.

Opisywany rejon na południu Nigerii, ma aż dwie pory deszczowe. Pierwsza pora deszczowa zaczyna się około marca i trwa do końca lipca. Potem w sierpniu, następuje przerwa, która jest krótką porą suchą trwająca od dwóch do trzech tygodni sierpnia.

Następnie jest drugi tym razem krótszy sezon deszczowy, począwszy od około początku września i trwający do połowy października. Po zakończeniu tej krótkiej pory deszczowej w październiku, następuje długi okres pory suchej. Rozpoczyna się ona, od końca października i trwa do początku marca. Te właśnie bardzo obfite opady tworzą tu światowe bogactwo lasów tropikalnych ( inne określenia tego ekosystemu leśnego to las deszczowy lub wilgotny las równikowy ).

 

Wilgotny las tropikalny.

autor: Shiraz Chakera

Dalej ku północy za omówionym obszarem lasów tropikalnych na południu kraju, występuje obszar na którym panuje tropikalny klimat sawanny. Jest to szeroki obszar począwszy od większości terenów zachodniej części Nigerii do jej części środkowej, a od południa obszar ten rozciąga się począwszy od granicy lasu deszczowego, położonej w południowej Nigerii. Klimat ten wywiera silny wpływ na teren który obejmuje. Porasta go sawanna z wysokimi trawami i rozsianymi na niej drzewami. Sawanna to najbardziej dominujący krajobraz w tym kraju.

Klimat ten cechuje, regularnie co roku występująca jedna pora deszczowa i jedna pora sucha. Taki klimat panuje w Abudży, stolicy Nigerii. Zakres średnich temperatur jest od 18,45 ° C do 36,9 ° C, a roczna suma opadów wynosi około 1500 mm rocznie, które najsilniejsze są w miesiącu wrześniu.

Ciekawym zjawiskiem na tym terenie, jest występujący począwszy od grudnia do marca, gorący i suchy wiatr zwany harmattan, niosący w sobie pył z pustyni Sahary.

 

Sawanna to najczęstszy krajobraz jaki można spotkać w Nigerii.

 

Dalej na północy Nigerii znajduje się obszar, gdzie pora deszczowa trwa tylko trzy do czterech miesięcy (czerwiec-wrzesień). Reszta roku jest gorąca i sucha z temperaturami sięgającymi nawet do 40 ° C. Teren ten porasta sawanna z trawami krótszymi niż sawanna rosnąca na zachodzie i w centrum kraju, rosną też tu niższe drzewa niż w sawannie z większą ilością opadów.

W północno wschodniej części Nigerii występuje Sahel, jest to bardzo specyficzny obszar, ma on klimat tropikalny suchy. Krajobraz tworzą tutaj płaty trawy i piasku.

Czwartym klimatem jest klimat górski, panuje on w niektórych wyżynnych regionach Nigerii i występuje głównie w górach w pobliżu granicy z Kamerunem.

Podsumowując Nigeria, podobnie jak reszta Afryki Zachodniej, ma dwa główne sezony. Są to pora sucha i pora deszczowa. Porze suchej towarzyszy wspomniany wcześniej wiatr wiejący od Sahary, zwany harmattan, gorący i suchy, niosący w sobie pył z Sahary.

Warto wspomnieć że w suchym północno-wschodnim narożniku kraju leży Jezioro Czad, które Nigeria dzieli z Nigrem, Czadem i Kamerunem.

 

 

Kwestie ochrony środowiska

 

Delta Nigru jest miejscem gdzie funkcjonuje duży przemysł naftowy. Dochodzi tam przez to do poważnych wycieków szkodliwych substancji i innych problemów, związanych z ochroną środowiska naturalnego, powoduje to konflikty.

Głównymi kwestiami w ochronie środowiska w Nigerii są:

Gospodarka odpadami, w tym oczyszczania ścieków, proces wylesiania oraz degradacja gleby, zachodzące zmiany klimatyczne w tym globalne ocieplenie.

Gospodarka odpadami, w wielkich aglomeracjach takich jak Lagos ( 9-11 mln ludzi) i w innych miastach Nigerii, jest związana z rozwojem gospodarczym tych miejsc, wzrostem liczby ludności. Można dostrzec niezdolność, lokalnych samorządów do skutecznego usuwania, powstałego wzrostu odpadów przemysłowych i domowych.

Niewłaściwe składowanie odpadów prowadzi do skażenia wód gruntowych i gleby.

W 2005 roku Nigeria, miała najwyższy wskaźnik wylesienia na świecie, według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Przyroda chroniona jest w parkach narodowych, najciekawszym i najbardziej znanym jest Park Narodowy Yankari, zajmuje powierzchnię 2224 km², posiada ciepłe źródła. Żyje tu wielkie bogactwo świata roślin i zwierząt. Jest największym parkiem narodowym w Nigerii. Żyją tu między innymi słonie, lwy, hipopotamy, krokodyle. Zwierzęta można zaobserwować w ich naturalnym środowisku. Ten park narodowy jest najbardziej znanym i najchętniej odwiedzanym obiektem turystycznym w Nigerii.

 

 

Park Narodowy Yankari. Miejsce życia wielu dzikich zwierząt.

 

 

Podział terytorialny


Główne miasta


 

Nigeria jest podzielona na trzydzieści sześć stanów i jedno Federalne Terytorium Stołeczne. Stany są podzielone dodatkowo w sumie na 774 lokalnych ośrodków rządowych. W stanach jest duża różnorodność etniczna co powoduje czasem duże wyzwania. W niektórych sytuacjach dla lepszej organizacji działań, dokonuje się podziału kraju, na sześć stref geopolitycznych: North West, North East, North Central, South East, South South i South West.

Nigeria ma sześć miast o liczbie ludności ponad 1 milion osób (lista miast od największego do najmniejszego: Lagos, Kano, Ibadan, Kaduna, Port Harcourt i Benin City ). Lagos jest największym miastem w Afryce Subsaharyjskiej, z populacją ponad 8 milionów w samym jego obszarze miejskim. Jednak dane te są regularnie kwestionowane w Nigerii.

 

Interaktywna mapa Nigeria wystawia swoje 36 stanów i federacyjnego Terytorium Stołeczne.

Mapa Nigerii, pokazuje 36 stanów i Federalne Terytorium Stołeczne:

autor: Domenico-de-ga

 

 

Stany w Nigerii:

 1. Anambra

 2. Enugu

 3. Akwa Ibom

 4. Adamawa

 5. Abia

 6. Bauchi

 7. Bayelsa

 8. Benue

 9. Borno

 10. Cross River

 11. Delta

 12. Ebonyi

 1. Edo

 2. Ekiti

 3. Gombe

 4. Imo

 5. Jigawa

 6. Kaduna

 7. Kano

 8. Katsina

 9. Kebbi

 10. Kogi

 11. Kwara

 12. Lagos

 13. Nasarawa

 1. Niger

 2. Ogun

 3. Ondo

 4. Osun

 5. Oyo

 6. Plateau

 7. Riversi

 8. Sokoto

 9. Taraba

 10. Yobe

 11. Zamfara

Federalne Terytorium Stołeczne: Abudża

 

 

 

Bank Centralny w Nigerii.

 

 

 

 

Gospodarka

 

Nigeria zajęła 30 miejsce na świecie w rankingu pod względem PKB (PPP) w 2012 roku. Jest ona największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych w Afryce Subsaharyjskiej i dostarcza około 10% całego importu ropy naftowej jaki importuje do siebie USA. Nigeria jest 50 co do wielkości rynkiem zbytu dla towarów amerykańskich i 14 co do wielkości eksporterem towarów do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są największym w kraju inwestorem zagranicznym.

Przywrócenie demokracji oraz kolejne reformy gospodarcze z powodzeniem umieściły Nigerię z powrotem na drodze do osiągnięcia pełnego potencjału gospodarczego. Obecnie jest drugą co do wielkości gospodarką w Afryce (po RPA) i największa gospodarką w regionie Afryki Zachodniej.

W czasie boomu naftowego (1970), Nigeria uzyskała duże pożyczki zagraniczne przeznaczone na sfinansowanie swoich dużych inwestycji infrastrukturalnych. W wyniku spadku cen ropy naftowej w okresie 1980 roku, Nigeria miała duże trudności w spłacie odsetek i kwoty zaciągniętego wtedy kredytu.

Jednak po negocjacjach, władze Nigerii uzyskały dogodne warunki spłaty zadłużenia pod warunkiem przeznaczenia odpowiedniej kwoty, na likwidację ubóstwa w swoim kraju.

Rafineria.

 

Reformy pozwoliły na wzrost PKB, który w 2012 roku wyniósł 451 miliardów dolarów. Choć sektor naftowy jest ważny w rzeczywistości jest tylko częścią całej gospodarki.

Następujące produkty są najczęściej importowane przez ten kraj : maszyny, chemikalia, środki transportu, wyroby przemysłowe, żywność oraz żywe zwierzęta. Obecnie Nigeria importuje duże ilości produktów spożywczych.

Gospodarka Nigerii stara się wykorzystać swe ogromne bogactwa paliw kopalnych w celu zmniejszenia ubóstwa, które dotyka około 45% populacji. Ekonomiści mówią o zjawisku współistnienia ogromnego bogactwa zasobów naturalnych i skrajnego ubóstwa w krajach rozwijających się, takich jak Nigeria, nazywając to czasem " przekleństwa zasobów ". Bank Światowy szacuje, że w wyniku korupcji, z 80% przychodów energetycznych korzysta tylko 1% populacji.

 

Lepienie garnków na wsi. autor: Ayodeji Ogunro

W latach od 2003 do 2007 roku, Nigeria realizowała program reform gospodarczych. Celem było podniesienie poziomu życia społeczeństwa poprzez szereg różnych zmian. Reformy były ukierunkowane na kwestię braku słodkiej wody do użytku domowego i nawadniania, braku stabilności w dostawach energii, naprawę infrastruktury, ułatwienie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu korupcji. Rząd miał też nadzieję na stworzenie 7 mln nowych miejsc pracy, dywersyfikację gospodarki, zwiększenie wykorzystania potencjału przemysłowego i poprawy wydajności produkcji rolnej.

Obecnie jest realizowany długoterminowy program rozwoju gospodarczego w współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ). W ramach programu, który obejmuje lata od 2000 do 2015 r., Nigeria jest zobowiązana do osiągnięcia wielu ambitnych celów dotyczących zmniejszenia ubóstwa, edukacji, równości płci, zdrowia, ochrony środowiska i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

Rząd Nigerii podjął zdecydowana walkę z różnymi formami korupcji.

Rolnictwo

Nigeria zajmuje szóste miejsce na świecie i pierwsze w Afryce w produkcji rolnej.

Rolnictwo ma za sobą wiele lat złego zarządzania i brak podstawowej infrastruktury. Mimo to, ten sektor przynosi ponad 26,8% PKB oraz daje dwie trzecie zatrudnienia. Nigeria nie jest już głównym eksporterem kakao, orzeszków ziemnych, kauczuku, oleju palmowego. W tych dziedzinach nastąpił spadek produkcji. Spadła też produkcja drobiu. Na sytuacje rozwoju rolnictwa niedobrze wpływa system własności gruntów w Nigerii, który nie zachęca do długoterminowych inwestycji w dziedzinie technologii i nowoczesnych metod produkcji.

 

Gotowanie obiadu.

 

Tak też często przygotowuje się posiłki. autor: Augustus Bill

 

Produkty rolnicze obejmują maniok (tapioka), kukurydzę, kakao, proso, olej palmowy, orzeszki ziemne, ryż, gumy, sorgo, bataty. Produkcja zwierzęca to jajka, mleko, wołowina, cielęcina, drób i wieprzowina. Sektor rolny cierpi na bardzo niską wydajność co jest związane z stosowaniem przestarzałych metod. Rolnictwo nie nadąża za szybkim wzrostem liczby ludności Nigerii dla tego obecnie dużo produktów spożywczych jest importowanych.

Rolnictwo daje dwie trzecie miejsc pracy.

Przemysł

Nigeria zajmuje 44 miejsce na świecie i trzecie w Afryce w produkcji fabrycznej.

Stany Zjednoczone pozostają największym klientem Nigerii jeśli chodzi o ropę naftową, co stanowi 40% całości eksportu ropy naftowej w tym kraju. Stanowi to około 10% całego amerykańskiego importu ropy naftowej i plasuje ten kraj na piątym miejscu wśród państw od których USA importuje ropę.

Wielka Brytania jest największym partnerem handlowym Nigerii, a następnie Stany Zjednoczone. Bilans handlowy w przeważającej mierze sprzyja Nigerii, dzięki eksporcie ropy naftowej.

Zdecydowanie ropa naftowa i gaz ziemny wpływa na system produkcji Nigerii.

Nigeria jest 12 największym producentem ropy naftowej na świecie i 8 największym jej eksporterem (dołączyła do OPEC w 1971 r.). Ropa odgrywa dużą rolę w nigeryjskiej gospodarce, stanowiąc 40% PKB i 80% zarobków rządu.

Nigeria jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków telekomunikacyjnych na świecie. Nigeria posiada swoje satelity kosmiczne.

Występuje tu wysoko rozwinięty sektor usług finansowych z mieszanką lokalnych i międzynarodowych banków, z spółkami zarządzającymi aktywami, z domami maklerskimi, z firmami ubezpieczeniowymi i brokerskimi oraz bankami inwestycyjnymi.

Nigeria posiada również szeroką gamę w pełni eksploatowanych zasobów mineralnych, które zawierają gaz ziemny, węgiel, boksyty, tantalit, złoto, cynę, rudy żelaza, wapień, niob, ołów i cynk. Pomimo olbrzymich złóż tych surowców naturalnych, górnictwo w Nigerii jest jeszcze w fazie początkowego rozwoju.

 

 

Nigeria posiada również przemysł wytwórczy, który obejmuje skóry i tkaniny ( zlokalizowany w Kano, Abeokuta, Onitshy i Lagos), przemysł motoryzacyjny (dla francuskiego producenta samochodów Peugeot, jak i dla producenta angielskich samochodów ciężarowych Bedford, obecnie filia General Motors ). Posiada także przemysł tworzyw sztucznych i przemysł żywności przetworzonej.

 

 

Demografia

 

 

 

Mapa gęstości zaludnienia w Nigerii z podziałem na stany.

autor: Marcel Krüger

 

 

Gęstość zaludnienia w Nigerii

Ludności w Nigerii

 

Rok

Milion

1971

55.1

1980

71.1

1990

94.5

2000

124,8

2004

138.0

2008

151.3

Ludności w Nigerii wzrosła od 1990 do 2008 roku o 57 mln, co daje 60% tempo wzrostu. Nigeria jest najludniejszym krajem w Afryce, jednak dokładna liczba ludności jest nadal pytaniem na które brak jednoznacznej odpowiedzi, obecnie szacuje się liczbę ludności na około 175 mln ludzi.

ONZ zwraca uwagę na dużą dynamikę wzrostu ludności i szacuje, że do 2100 roku ludność Nigerii będzie liczyć pomiędzy 500 milionów a 1 mld ludzi. W 1950 r., Nigeria miała tylko 33 mln ludności.

Obecnie Nigeria jest siódmym krajem na świecie jeśli chodzi o zaludnienie. W 2006 r szacunkowo oceniono, podział według wieku ludności i tak 42,3% ludności jest w wieku między 0-14 lat, natomiast 54,6% jest w wieku między 15-65.

 

Lagos widok ulic.

autor: Robert

 

Poziom opieki zdrowotnej oraz ogólne warunki życia w Nigerii są na niewystarczającym poziomie. Średnia długość życia wynosi 52 lat (średnia mężczyzn / kobiet). Nieco ponad połowa ludności ma dostęp do wody pitnej i odpowiedniej infrastruktury sanitarnej, umieralność niemowląt wynosi 97,1 zgonów na 1000 urodzeń. Liczba zarażonych wirusem HIV jest znacznie niższa w porównaniu do innych krajów afrykańskich, takich jak Kenia i RPA. W roku 2003, wskaźnik rozpowszechnienia HIV wśród osób w przedziale wieku 20 – 29 wyniósł 5,6%.

Nigeria cierpi na okresowe epidemie cholery, malarii i śpiączki. Jest to jedyny kraj w Afryce, gdzie nie udało się całkowicie zlikwidować choroby polio. Dzięki szczepieniom wykonywanym przez WHO, polio zlikwidowano 98% w okresie między 2009 i 2010 rokiem.

Edukacja jest bezpłatna i finansowana przez rząd, ale frekwencja w szkołach średnich jest na poziomie tylko około 29% (32% mężczyzn, 27% kobiet). Około 68% ludności jest piśmienna, odpowiednio 75,7% mężczyzn i 60,6% kobiet.

Grupy etniczno-językowe

Nigeria liczy ponad 250 grup etnicznych, z różnymi swoimi językami i obyczajami, tworząc kraj o bogatej różnorodności etnicznej. Największe grupy etniczne to Hausa, Joruba, Igbo i Fulan. Te główne grupy etniczne stanowią ponad 70% ludności. Pozostałe grupy to Edo, Ijaw, Kanuri, Ibibio, Ebira, Nupe, Gwari, Itsekiri, Jukun, Urhobo, Igala, Idoma i Tiv i inne mniejszości.

Istnieją też małe mniejszości pochodzenia brytyjskiego, amerykańskiego, hinduskiego, chińskiego, japońskiego, greckiego, syryjskich i libańskich imigrantów w Nigerii. Imigranci pochodzą również z innych krajów Afryki Zachodniej i Afryki Wschodniej.

Mniejszości te najczęściej znajdują się w dużych miastach, takich jak Lagos i Abudża lub w Delcie Nigru, część z nich jest pracownikami dużych firm naftowych.

Wielu byłych niewolników przybyło do Nigerii po wyzwoleniu niewolników w Ameryce. Wielu imigrantów, czasami nazywanych saros (imigranci z Sierra Leone) i amaro (ex-niewolników z Brazylii) stało się później wybitnymi kupcami czy nawet misjonarzami w dużych miastach.

Stoisko z warzywami.

 

Język

Stosuję się około 510 języków na terenie Nigerii, część grup etnicznych mówi więcej niż jednym językiem. Językiem urzędowym w Nigerii jest język angielski, który został wybrany dla ułatwienia procesu budowy jedności kulturowej i językowej kraju. Wybór języka angielskiego jako języka urzędowego było częściowo związane z faktem, że część ludności Nigerii mówiła w tym języku w wyniku kolonizacji brytyjskiej, która zakończyła się w 1960 roku.

Większość ludności mówi po angielsku i w języku ojczystym swej grupy etnicznej.

Mimo, że większość grup etnicznych woli porozumiewać się w ich własnych językach, angielski jako język urzędowy jest szeroko stosowany w edukacji, w handlu oraz w celach urzędowych.

Angielski, jako pierwszy i podstawowy język jest stosowany przez niewielką mniejszość pochodzenia miejskiego, a nie używa się go w ogóle na niektórych obszarach wiejskich. Hausa jest najczęściej używanym językiem z trzech głównych języków używanych w Nigerii.

Kultura

Nigeria miała ogromną rolę w rozwoju różnych gatunków muzyki, w tym muzyki afrykańskiej. Połączono w nich rodzime rytmy z wpływami muzyki pochodzącej z Konga, Brazylii, Kuby, Jamajki i innych miejsc. Muzyka z Nigerii obejmuje wiele rodzajów folku i muzyki popularnej, z których niektóre znane są na całym świecie. Do tradycji tutejszych muzyków należy używanie wielu różnych instrumentów.

Tu narodził się afrobeat, który jest połączeniem tradycyjnej muzyki Joruba, jazzu, highlife, funk i charakterystycznego wokalu. Pop, hip-hop i rap są dość popularne.

Kilku bardziej znanych muzyków, którzy pochodzą z tego kraju to Sade Adu, King Sunny Adé, Onyeka Onwenu, Dele Sosimi, Adewale Ayuba, Ezebuiro Obinna, Alhaji Sikiru Ayinde Barrister, Bennie King, Ebenezer Obey, Umobuarie Igberaese, Femi Kuti, Lagbaja, Dr. Alban, Wasiu Alabi, Bola Abimbola, Zaki Adze, Tuface Idibia, Aṣa, Nneka, Wale, P Square and D'Banj.

Nigeria słynie z swej anglojęzycznej literatury. Pisarze którzy zdobyli uznanie dla swojej pracy to następujący autorzy Daniel O. Fagunwa, Chinua Achebe, Wole Soyinka, Femi Osofisan, Ken Saro-Wiwa, Cypriana Ekwensi, Buchi Emecheta, Elechi Amadi i Ben Okri .

Najbardziej znany jest chyba Wole Soyinka, dramaturg, prozaik oraz poeta nigeryjski, piszący w języku angielskim. Został on laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1986.

Kraj ten znany też jest z drugiego co do wielkości tuż po Egipcie rynku gazet, które są tu bardzo popularne.

Od 1990 roku nigeryjski przemysł filmowy, zwany czasem " Nollywood ", bardzo szybko się rozwinął, wpływa on obecnie na życie kulturowe na całym kontynencie. Zachodnie wpływy kulturowe, przekazywane w muzyce, ubiorze i filmie przyniosły widoczny efekt, który można znaleźć w całej Nigerii, w tym w bardzo konserwatywnej islamskiej północy kraju.

Nollywood (nigeryjski przemysł filmowy), jest obecnie drugim co do wielkości producentem filmów na świecie. Wiele studiów filmowych swą siedzibę ma w Lagos i Enugu.

Piłka nożna jest bardzo popularna w całym kraju, a zwłaszcza wśród młodzieży. Ta popularność wpływa na pewne zachowania kulturowe. Zwolennicy klubów piłkarskich w tym europejskich łączą się pomimo podziałów etnicznych czy religijnych.

Inne tradycje kulturalne, znajdują odzwierciedlenie w organizowaniu różnych maskarad. Towarzyszą im taniec, różne stroje, drewniane maski.

Bardzo ważnym i ciekawym źródłem informacji na temat sztuki współczesnej Nigerii jest strona internetowa Virtual Museum of Modern Nigerian Art prowadzona przez Pan-Atlantic University w Lagos. Strona www museum.

Kuchnia

Kuchnia nigeryjska składa się z dań i produktów spożywczych pochodzących od setek grup etnicznych, które tworzą naród Nigerii. Podobnie jak w innych częściach Afryki Zachodniej w kuchni używa się przypraw i ziół w połączeniu z olejem palmowym lub z olejem z orzeszków ziemnych, do tworzenia mocno przyprawiony sosów i zup, np. z użyciem papryki chili którą się tu bardzo lubi. Mięso jest używane w większości potraw w Nigerii, często w postaci różnych gulaszów lub jako istotny składnik zup. Popularnym składnikiem potraw jest ryż, fasola, kukurydza np. w postać mączki, proso, sorgo. Składnikiem wielu dań są przygotowane na różne sposoby orzeszki ziemne. Warzywa stosowane tu w kuchni to maniok, dynia, cocoyams, słodkie ziemniaki i banany. Popularne tu przyprawy to pieprz, chili, imbir, kolendra, tymianek.

 

 

Sport

Piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem w Nigerii. Drużyna tego kraju brała czterokrotnie udział w mistrzostwach świata w piłce nożnej, ostatnio w 2010 roku. Wielu nigerskich piłkarzy grało w znanych zachodnich klubach piłkarskich. Przykładem jest Nwankwo Kanu, dwukrotny Afrykański Piłkarz Roku, który zdobył Europejską Ligę Mistrzów z Ajax Amsterdam, a później grał w Interze Mediolan i Arsenalu.

W Nigerii uprawia się też: koszykówkę, grę w krykieta i dyscypliny lekkoatletyczne. Boks jest również ważnym sportem w Nigerii, znani bokserzy z tego kraju to Dick Tiger i Samuel Peter byli mistrzowie świata.

Nigeria jest domem dla wielu uznanych międzynarodowo koszykarzy z najlepszych światowych lig w Ameryce, Europie i Azji. Znani koszykarze to Hakeem Olajuwon, Solomon Alabi, Yinka Dare, Obinna Ekezie, Festus Ezeli i Olumide Oyedeji.

 

 

Kwestie społeczne

Pomimo swoich znacznych dochodów publicznych, głównie związanych z wydobyciem ropy naftowej, Nigeria odczuwa wiele problemów społecznych. W ocenie znawców tematu, sytuacja ta jest efektem błędów jakie popełniono w historii tego kraju w zakresie skutecznego zarządzania.

 

Prawa człowieka

 

W Nigerii prawa człowieka wymagają większej uwagi, gdyż występuje tu zjawisko występowania, niektórych urzędników państwowych, którzy dopuszczają się nadużyć.

Według Departamentu Stanu USA, najważniejsze problemy dotyczące praw człowieka to: egzekucje pozasądowe, użycie nadmiernej siły przez siły bezpieczeństwa, łamanie przez służby bezpieczeństwa praw więźniów i dopuszczanie się wobec nich do czynów bezprawnych.

Inne zjawiska negatywne z zakresu ochrony praw człowieka do których dochodzi w tym kraju to handel ludźmi w celu prostytucji i pracy przymusowej. Duża liczba przestępstw skierowanych jest przeciwko kobietom i dzieciom. Dla przykładu szacuje się że liczba niewolników w Nigerii wynosi 700.000.

W zakresie ochrony praw człowieka, część osób zwraca także uwagę, na niektóre surowe przepisy Szariatu, prawa stosowanego na północy Nigerii.

 

Przestępstwa

 

Nigeria jest krajem, który jak inne państwa boryka się z zorganizowaną przestępczością. Jest ona aktywna zwłaszcza w handlu narkotykami. Grupy przestępcze wysyłają narkotyki pochodzące z krajów Azji i Ameryki Południowej do Europy, Ameryki Północnej i Afryki Południowej. Istnieje tu zjawisko gangów.

W 2003 roku, powstała w Nigerii Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Została ona stworzona w celu zwalczania różnych form przestępstw finansowych, a konkretnie do zorganizowanej przestępczości finansowej. Oszustwa finansowe i korupcja to duży problem.

Podobnie jak w wielu innych społeczeństwach afrykańskich, poczucie wśród niektórych obywateli, że mają prawo do swojego udziału w dochodach państwa i nadmierna korupcja nadal stanowią jedne z głównych wyzwań dla tego kraju.

 

 

Kwestie zdrowotne

Służba zdrowia w Nigerii, posiada wielu dobrze wykwalifikowanych fachowców.

Nigeria dokonała reorganizacji systemu opieki zdrowotnej rozpoczynając ją już od 1987 r. Zwiększono dostępność leków i usług opieki zdrowotnej dla ludności wprowadzając częściową odpłatność użytkowników. To kompleksowe podejście zostało rozszerzone na wszystkie obszary opieki zdrowotnej co w efekcie przyniosło poprawę wskaźników zdrowotnych wśród ludności oraz przyniosło poprawę efektywności opieki zdrowotnej.

Nigeryjski system opieki zdrowotnej, ma stale do czynienia z niedoborem lekarzy, który jest zwany "drenażem mózgów"z uwagi na fakt, że wielu wysoko wykwalifikowanych nigeryjskich lekarzy emigruje do Ameryki Północnej i Europy. W 1995 r. szacowano, że 21.000 nigeryjskich lekarzy pracowało w samych Stanach Zjednoczonych, co było prawie taką samą liczbą, jak liczba lekarzy pracujących w Nigerii w publicznej służbie zdrowia w tamtym okresie. Zachowanie w kraju tych kosztownie wyszkolonych specjalistów zostało uznane za jeden z celów rządu.

Według szacunków z 2009, wirus HIV występuje u około 3,6% dorosłej populacji Nigerii. Pomimo niskiego wskaźnika rozpowszechnienia tego wirusa istnieje poważne zagrożenie. Raport UNAIDS z 2011 wskazuje, że Nigeria jest drugim co do wielkości krajem z największą liczbą nowych zakażeń HIV na świecie i że są tu konieczne inwestycje w celu zwalczania tej choroby.

 

 

Edukacja

 

Nigeria zapewnia bezpłatny system edukacji wspierany przez rząd, szkoła podstawowa jest obowiązkowa, pozostałe poziomy kształcenia nie są objęte obowiązkiem uczęszczania.

System edukacji składa się z sześciu lat szkoły podstawowej, trzy lata gimnazjum, trzy lata liceum i cztery lata studiów uniwersyteckich, co prowadzi do stopnia licencjata.

Uczniowie szkół podstawowych są zobowiązani do zdania końcowego egzaminu, służącego do przyjęcia ich do kolejnych szkół w systemie kształcenia, obowiązek ten dotyczy szkół państwowych i prywatnych, bez różnicy.

Egzamin Senior Secondary School jest końcowym egzaminem w ostatniej klasie szkoły średniej.

Nigeria posiada 128 uczelni wyższych, z czego około 90 jest własnością publiczną pozostałe są własnością prywatną.

Szkoły są finansowane i zarządzane bezpośrednio przez rząd federalny za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji.

 

Biblioteka studencka w Nigerii.

autor: Michael Sean Gallagher

 

 

źródło: Wikipedia

 

 

Szersze informacje można znaleźć na następujących stronach:

 

opis Nigerii zamieszczony w Encyklopedii Britannica : Nigeria - Britannica

filmy przedstawiające życie w Nigerii : YouTube - Nigeria