Nigeria – najważniejsze informacje

Federalna Republika Nigerii to zachodnioafrykańskie państwo, położone nad Zatoką Gwinejską. Nigeria to najludniejszy kraj na całym kontynencie Afrykańskim. Głową państwa, a zarazem szefem rządu jest prezydent Muhammadu Buhari.

Nigeria jest republiką konstytucyjną. Państwo zlokalizowane w Afryce Zachodniej graniczy z Nigrem od strony północnej, Czadem i Kamerunem na wschodzie oraz Republiką Beninu od strony zachodniej. Stolica Nigerii to Abudża. Wybrzeże kraju znajduje się nad Oceanem Atlantyckim, w części południowej nad Zatoką Gwinejską. Wyróżnia się ponad 500 grup etnicznych Nigerii, pośród których dominują ludy Hausa, Joruba oraz Igbo.

Na przełomie XIX i XX wieku, państwo skolonizowane zostało przez Brytyjczyków. Do odzyskania niepodległości doszło dopiero w 1960 roku. Nigeria to najbardziej zaludniony kraj Czarnego Kontynentu, przez co często bywa nazywana afrykańskim gigantem. Państwo to zajmuje również siódmą pozycję pośród najmocniej zaludnionych krajów na całym świecie. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Niger, która przepływa przez jego terytorium. Dewiza Nigerii to: pokój, jedność, siła i postęp.

Ze względu na duże dochody generowane przez pokaźne rezerwy ropy naftowej, Bank Światowy uważa obecnie Nigerię za obiecujący rynek wschodzący. Gospodarka kraju zajmuje drugą co do wielkości pozycję na Czarnym Lądzie, a na świecie – 37. W przyszłości Nigeria ma szanse wyprzedzić RPA i stać się największą gospodarką w Afryce. Obecnie uważana jest jedynie za regionalnego lidera, ale do 2050 roku może stać się jedną z 20. największych gospodarek świata. Nigeria należy zarówno do Unii Afrykańskiej, jak i Wspólnoty Narodów ONZ.

Spis treści

Rząd i polityka w Nigerii

Wybory w Nigerii
Wybory w Nigerii

Nigeria to republika federalna, w której władzę wykonawczą sprawuje prezydent, wybierany na drodze głosowania powszechnego. Od 2015 roku jest nim Muhammadu Buhari. Prezydent wypełnia funkcję zarówno głowy państwa, jak i szefa zarządu. W Nigerii obowiązuje dwuizbowy parlament. Cechy te upodobniają nieco republikę do systemu politycznego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych. Władzę prezydencką wspiera władza dwuizbowa zwana Zgromadzeniem Narodowym, na którą składa się Senat oraz Izba Reprezentantów. Nigeria ma także własną strukturę sądową, w której najważniejsze funkcje sprawuje Sąd Najwyższy Nigerii.

Na terenie kraju funkcjonują trzy różne systemy prawne. Pierwszym z nich jest prawo powszechne, mające korzenie jeszcze w kolonialnej przeszłości państwa. Obejmuje własne prawa i zasady, które ustanowione zostały po odzyskaniu niepodległości. Drugim systemem jest prawo zwyczajowe, wywodzące się z najbardziej tradycyjnych, rodzimych praktyk oraz norm. W Nigerii stosuje się także szariat, który obowiązuje przede wszystkim w północnej, muzułmańskiej części państwa. Ten islamski system prawny praktykowany był w kraju jeszcze na długo przed wprowadzeniem administracji kolonialnej.

 

Stosunki zagraniczne w Nigerii

Mapa polityczna Nigerii
Mapa polityczna Nigerii

Odzyskawszy niepodległość w 1960 roku, Nigeria odegrała w Republice Południowej Afryki kluczową rolę w walce z segregacją rasową i apartheidem. Państwo to założyło także Organizację Jedności Afrykańskiej, która funkcjonuje obecnie jako Unia Afrykańska. Nigeria do dziś pozostaje nie bez wpływu na rozwój sytuacji politycznej w praktycznie całej Afryce. Wykazuje aktywne działania we Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), a także wspiera rozwój gospodarczy zachodniej części kontynentu.

Nigeria dysonuje statusem jednego z najpotężniejszych producentów ropy naftowej. Fakt ten wpływa na stosunki międzynarodowe z innymi państwami. Dotyczy to zarówno Stanów Zjednoczonych oraz innych mocno rozwiniętych krajów, jak i Kenii, Jamajki czy Ghany. W czasach kryzysu gospodarczego, miliony obywateli Nigerii zdecydowało się na emigrację do Ameryki Północnej, Europy i Australii. Do USA wyemigrowało ponad milion Nigeryjczyków, którzy nazywani są obecnie ludnością amerykańską o pochodzeniu nigeryjskim.

 

Podział terytorialny Nigerii

Obszar Nigerii podzielony jest na jedno Federalne Terytorium Stołeczne oraz trzydzieści sześć stanów. Prowincje te również klasyfikowane są na 774 podrzędnych, lokalnych ośrodków rządowych. Stany Nigerii charakteryzują się sporym zróżnicowaniem etnicznym, co nierzadko stanowi spore utrudnienie organizacyjne. Aby usprawnić część związanych z tym działań, w niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie dodatkowego podziału terytorialnego na sześć stref geopolitycznych – South West, South South, South East, North West, North Central oraz North East.

Na terenie Nigerii wyróżnić można aż sześć miast, w których łączna liczba ludności przekracza milion osób. Począwszy od najmniejszego, są to Benin City, Port Harcourt, Kaduna, Ibadan, Kano oraz Lagos. Dane dotyczące liczebności populacji ulegają ciągłemu kwestionowaniu, także przez samych Nigeryjczyków. Przyjmuje się jednak, że Lagos to największe miasto w całej Afryce Subsaharyjskiej, a liczba jego mieszkańców przekracza 8 milionów.

Lagos - największe miasto w Nigerii
Lagos – największe miasto w Nigerii

 

Rolnictwo w Nigerii

Nigeria rolnictwo

W produkcji rolnej Nigeria zajmuje pierwsze miejsce w Afryce, a na świecie – szóste. Sektor  ten przynosi obecnie powyżej 26,8 proc. PKB i zapewnia aż dwie trzecie całkowitego zatrudnienia, nawet mimo wieloletnich problemów z dostępem do niezbędnej infrastruktury oraz kłopotów z zarządzaniem. W ostatnich latach spadek produkcji dotyczył przede wszystkim oleju palmowego, orzeszków ziemnych, kauczuku, kakao oraz drobiu, przez co Nigeria nie należy już do głównych eksporterów w tych dziedzinach.

Negatywny wpływ na rozwój rolnictwa w kraju ma niekorzystny system własności gruntów. Zniechęca on inwestorów do angażowania kapitału w nowoczesne technologie i metody produkcyjne. Stosowanie przestarzałych rozwiązań sprawia, że nigeryjski sektor rolny charakteryzuje się bardzo niską wydajnością. Znaczna część produktów spożywczych pochodzi z importu, ponieważ rolnicy nie nadążają za wyjątkowo szybkim wzrostem populacji kraju.

W Nigerii wciąż na szeroką skalę uprawia się kukurydzę, proso, tapiokę, ryż, sorgo, gumy oraz bataty. W dziedzinie produkcji zwierzęcej, dominują produkty mleczne, jajka, wieprzowina, cielęcina oraz wołowina.

 

Przemysł w Nigerii

Przemysł w Nigerii

Nigeria najwięcej ropy naftowej sprzedaje Stanom Zjednoczonym, do których trafia aż 40 proc. całkowitego eksportu krajowego. Dla USA jest to ok. 10 proc. całkowitej importowanej ropy naftowej, co plasuje afrykańskie państwo na piątej pozycji wśród krajów zaopatrujących Stany Zjednoczone w ten produkt. Największym partnerem handlowym Nigerii jest Wielka Brytania, a drugim – USA. Eksport ropy naftowej ma decydujący wpływ na korzystny bilans handlowy kraju oraz system produkcji. Nigeria jest obecnie 8. największym światowym eksporterem oraz 12. największym producentem ropy naftowej. Jej złoża odgrywają kluczową rolę w gospodarce państwa – ropa stanowi aż 40 proc. PKB i zapewnia 80 proc. dochodów rządu.

W Nigerii działa rozbudowany przemysł wytwórczy obejmujący tkaniny i skóry, przemysł motoryzacyjny, przemysł żywności przetworzonej oraz przemysł tworzyw sztucznych. Nigeria zajmuje w Afryce trzecią pozycję pod względem produkcji fabrycznej, a na świecie 44. miejsce. Rynek telekomunikacyjny tego kraju należy do najszybciej się rozwijających. Nigeria może się też poszczycić własnymi satelitami kosmicznymi.

Państwo dysponuje licznymi zasobami mineralnymi, które podlegają aktywnej eksploatacji. Na terenie kraju występują pokaźne złoża naturalne gazu ziemnego, węgla, rud żelaza, cyny, wapieni, ołowiu, cynku, tantalitu czy złota. Mimo dostępu do bogatych zasobów, nigeryjskie górnictwo dopiero zaczyna się rozwijać.

Nigeria może się pochwalić wysoce rozwiniętym sektorem usług finansowych. Na terenie państwa funkcjonują banki zarówno lokalne, jak i międzynarodowe. W Nigerii działają także spółki zarządzające aktywami, banki inwestycyjne, domy maklerskie, firmy brokerskie oraz przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe.

 

Demografia Nigerii

Gęstość zaludnienia w Nigerii - podział na stany
Gęstość zaludnienia w Nigerii – podział na stany

Licząc od 1990 roku, przy tempie wzrostu na poziomie 60 proc., do 2008 roku populacja Nigerii wzrosła o 57 milionów obywateli. Państwo to uznawane jest za najludniejsze na całym kontynencie, jednak precyzyjna liczba ludności jest trudna do oszacowania. Najprawdopodobniej w Nigerii żyje ok. 175 milionów ludzi, chociaż powierzchnia Afryki jedynie w 3 proc. zajmowana jest przez Nigerię. Wysoka dynamika wzrostu ludności nigeryjskiej przykuła uwagę ONZ. Według danych Organizacji, do 2100 roku populacja Nigerii wyniesie pomiędzy 500 milionów a 1 miliardem ludzi. Dla porównania, w 1950 roku poziom zaludnienia utrzymywał się na poziomie 33 milionów.

Pod względem liczebności ludzi, Nigeria zajmuje obecnie siódme miejsce na świecie. Zgodnie z szacunkowymi informacjami z 2006 roku, 54,6 proc. obywateli to ludzie w wieku 15-65 lat, a 42,3 proc. dotyczy ludności w wieku 0-14 lat. Edukacja w Nigerii jest darmowa i finansowana przez rząd. Dużym problemem okazuje się jednak niska frekwencja w szkołach, wynosząca zaledwie 29 proc. Piśmiennością może się pochwalić ok. 68 proc. ludności Nigerii – 75,7 proc. mężczyzn i 60,6 proc. kobiet.

Warunki życia w Nigerii oraz poziom opieki zdrowotnej są niewystarczające. Średnia długość życia dla kobiet i mężczyzn wynosi zaledwie 52 lata. Niewiele ponad połowa obywateli ma dostęp do infrastruktury sanitarnej oraz uzdatnionej wod pitnej. Poziom umieralności niemowląt jest stosunkowo wysoki – na 1000 urodzeń przypada 97,1 zgonów. W porównaniu z Nigerią, inne kraje w Afryce charakteryzują się większą liczbą ludności zarażonej wirusem HIV.

Nigeria jest jedynym afrykańskim państwem, w którym nie udało się całkowicie wyeliminować choroby polio. Szczepienia przeprowadzane w 2009-2010 przez WHO pozwoliły na zlikwidowanie jej w 98 proc. Nigeria zmaga się także z okresowymi epidemiami śpiączki, malarii i cholery.

 

Język w Nigerii

Na terenie Nigerii używa się ok. 510 różnych języków. Niektóre grupy etniczne posługują się więcej niż jedną mową. Urzędowy język Nigerii to angielski, którego wybór podyktowany był potrzebą ułatwienia budowy kulturowej i językowej jedności kraju. Wynika to po części z faktu, że Nigeryjczycy posługiwali się angielskim przez cały okres kolonizacji brytyjskiej, zakończonej w 1960 roku. Większość ludności korzysta także z ojczystego języka swojej grupy etnicznej, który często wybierany jest jako preferowany. Angielski pozostaje jednak językiem pierwszym oraz podstawowym, a tym samym najpowszechniej stosowanym w celach urzędowych, handlowych czy edukacyjnych. W mowie codziennej korzystają z niego głównie niewielkie mniejszości pochodzenia miejskiego. Język angielski niemal całkowicie nie występuje natomiast na obszarach wiejskich. Pośród trzech głównych języków Nigerii, najczęściej używanym jest Hausa.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nigeria

5/5 - (4 votes)